Dữ liệu đề tài

DP-DTTTH. 2014-KX.03

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững Nghề và Làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Bùi Đức Tính, Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hồ Trọng Phúc, Đào Duy Minh

DP-DTDT - CT

Đánh giá giá trị kinh tế hệ đầm phá TGCH và đề xuất hướng ưu tiên phát triển bền vững.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân