Dữ liệu đề tài

CS-DT T.21-XH-01

Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết Nguyễn Thị Hoàng và Nguyễn Thị Thụy Vũ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT T-20-XH-01

ĐỐI THOẠI VÀ KHÁNG CỰ VĂN HÓA TRONG TIỂU THUYẾT LINDA LÊ

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT DHH2019- 10-16

Nghiên cứu giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Thư viện
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh

B2017-DHH-49

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI – nhìn từ lý thuyết văn học hiện đại, hậu hiện đại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

B2017-DHH-49

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI - nhìn từ lí thuyết văn học hiện đại, hậu hiện dại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường, Lê Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTT.16-XH-01

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỌC – NHÌN TỪ NHỮNG TRANH LUẬN VĂN HỌC THẾ KỈ XX Ở VIỆT NAM

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTT.16 – XH – 01

Cảm thức phi lí trong tiểu thuyết Bay trên tổ chim cúc cu của Ken Kesey

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh

NN-NCCBVII 1.2 2012.07

Lịch sử tiếp nhận văn học ở Việt Nam - Lý thuyết và ứng dụng trong nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Học (Chủ nhiệm), Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Huế, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Nguyễn Văn Thuấn

DHH2012-03-05

Tiểu thuyết Việt Nam mười năm đầu thế kỉ XXI – từ lí thuyết hậu hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh

CS-DT11- XH - 01

Nhân vật chấn thương trong "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" (Paolo Giordano)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh

B2006-DHH03-07

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2005 – diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh, Lê Thị Hường (Chủ nhiệm)