Dữ liệu đề tài

DHH2016-02-75

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chăn nuôi trâu trong nông hộ ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Đàm Văn Tiện, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Xuân Bả, Trần Sáng Tạo

OS/13

Matching Feed Behaviour Of Goat To Local Feed Resources: New Model Of Feeding System (Đề Tài Do Đại Sứ Quán Hà Lan Tài Trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-2

Transmission Of Feed Information From Mother To It\"s Offspring (Đề Tài Do International Foundation For Science (ifs) Tài Trợ Cho Những Nhà Khoa Học Trẻ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-1

Manipulation Of Feeding Behaviuor For Monogastrics Production: Effects Of Early Experience On The Post-weaning Acceptance Of Novel Feed (duckweed) By Largewhite And Mong Cai Pigs Rearing In Wet/hot Co

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

623104

Nghiên Cứu Cơ Chế Hình Thành Sở Thích Ăn Của Động Vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B2004-08-01

Ứng Dụng Tập Tính Để Phát Triển Nuôi Dê Nhốt Dựa Vào Các Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp Rẻ Tiền, Sẵn Có Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện