Dữ liệu đề tài

CS-DT.21 – XH – 01TĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957-2022)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Hoàng Chí Hiếu, Lê Hồ Sơn, Lê Thị Quí Đức, Trần Thị Quế Châu

DHH

Chống chiến tranh công nghệ cao của Mỹ trên Hàng rào điện tử Mc Namara (1966-1972)

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu (Chủ nhiệm)

CS-DTT.15-XH.02

Đấu tranh chính trị và binh vận ở Quảng Trị những năm 1963-1966

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu (Chủ nhiệm)

DHH2011-03-03

Đấu tranh chính trị ở Trị - Thiên - Huế những năm sau hiệp định Genève (1954-1956)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu, Lê Thành Nam, Lê Thị Mộng Tuyến; Phùng Thị Yến

DHH2011-08-01

Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu

B2010-DHH03-

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1961 - 1965

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu, Lê Thành Nam

CS-DT.NCS-2010 – XH.03

Đấu tranh cách mạng ở Khu phi quân sự - Vỹ tuyến 17 (1956 – 1967)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu

CS-DTT.NCS-09 – XH.01

Đấu tranh chính trị ở Khu phi quân sự - Vỹ tuyến 17 (1954 – 1956)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu

CS-DTT.09 - XH.46

Hoạt động trao đổi bưu thiếp giữa nhân dân hai miền Bắc Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1955 – 1965

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu

DP-DTCấp tỉnh

Địa chí Thừa Thiên Huế, Phần Dân cư - Hành chính

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Lê Văn Thuyên, Hoàng Chí Hiếu

B2006-DHH03

Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954 – 1960

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu

CS-DTkhông có

Cuộc đấu tranh chính trị ở đôi bờ sông Bến Hải - Quảng Trị (1954 - 1965),

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu