Dữ liệu đề tài

NCM.T.23-04

Nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Lê Thành Nam, Bùi Thị Thảo, Võ Xuân Vinh, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Bình An, Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

B2023-DHH-05

Nhân tố Myanmar và Pakistan trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc (1991-2021) và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Trần Khánh, Võ Xuân Vinh, Bùi Thị Thảo, Lê Thành Nam, Dương Quang Hiệp, Trần Xuân Hiệp, Cao Nguyễn Khánh Huyền, Trần Thái Bảo, Hoàng Chí Hiếu

DHH2022-03-166

Sự giúp đỡ của Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đối với cách mạng Mỹ (1775-1783)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thành Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Văn Sang

DHH2020-03-140

Hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Á hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Thị Ty, Lê Minh Chính

DHH2019-03-116

Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Philippines thời kì thuộc địa (1571-1946)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Quế Châu (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Nguyễn Tuấn Bình, Lê Thị Quí Đức

DHH2019-03-121

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ với các nước Đông Nam Á hải đảo giai đoạn 1947-1964

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn Anh, Trần Thị Quế Châu, Nguyễn Tuấn Bình, Hoàng Thị Anh Đào

DHH2016-03-91

Quan hệ Ấn Độ - Myanmar trên lĩnh vực an ninh chính trị (1992 - 2014)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Minh Hoa, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

DHH2014-03-57

Con đường mở rộng lãnh thổ “kiểu Mỹ” thế kỷ XIX

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thành Nam (Chủ nhiệm), Trần Thị Vinh, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thị Quế Châu

CS-DTT.13-XH-07

Quan hệ kinh tế Ấn Độ - Hàn Quốc (1991 - 2011)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm)

CS-DTT.11-XH-06

Quá trình thực dân Anh xâm chiếm Miến Điện (1824 - 1886)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm)