Dữ liệu đề tài

T.20 – TN – 11

XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU TIẾNG VIỆT CHO BÀI TOÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRỰC QUAN (VQA)

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Vĩnh Anh Nghiêm Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Nguyễn Thị Lan Anh

B2019-DHH-09

Phát triển mô hình hoạt động song song đa cấp để tăng hiệu năng hoạt động của CAPE

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Đỗ Xuân Huyền, Trần Văn Long, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Thanh Hiếu, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Thị Lan Anh

CS-DTT.17-TN-05

Phân giải đồng tham chiếu thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lê Trung Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Thị Diệu Minh

CS-DTT.17 – TN – 04

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT PHÂN LỚP TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Hà Viết Hải

CS-DTT.16-TN-05

Nhận dạng thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lê Trung Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Thị Diệu Minh

CS-DTT.16 – TN – 04 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢM SỐ PHẦN TỬ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Trần Hoài Nhân

DHH2016-03-87

Nâng cao hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng máy tính

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà

CS-DTT.09-TN-49

Xử lý thông tin không đầy đủ và sinh luật quyết định theo tiếp cận tập thô

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm)