Dữ liệu đề tài

CS-DT-T.20-TN-09

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Tấn, Võ Phước Thăng

CS-DT-T.18-TN-07

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG RFID

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Lê Tấn

CS-DTT.16-TN-07

Nghiên cứu một số giải pháp phát hiện lỗ đen trên mạng không dây Manet

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tấn (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Võ Hồ Thu Sang

CS-DT12-TN-05

Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Lê Tấn