Dữ liệu đề tài

CS-DT T20- XH-11

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và ý nghĩa hiện thời của nó

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Thị Phương Thư

DHH2015-08-03

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm đào tạo từ xa - Đại học Huế trước yêu cầu của giai đoạn mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Hồ Đắc Mai Hân, Nguyễn Minh Hưng

DHH2012-01-33

Ứng dụng truyền hình hội nghị ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Nguyễn Mậu Hân, Hoàng Hữu Hạnh

CS-DT2009-DHH03-35

Nâng cao tính hiệu quả tính hiệu quả trong việc sử dụng cơ cấu học phí ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

NN-DTKX.03.07/06.10

Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới và hội nhập Quốc tế (đề tài cấp Nhà nước)

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa, ,Nguyễn Ngọc Hà (Chủ nhiệm)

B2008-DHH03-35

Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B2001-ĐHH-01-TĐ

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ,công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010 (đề tài cấp Bộ trọng điểm)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Ban Tổ chức cán bộ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B cấp bộ

Lịch sử tư Tưởng Việt Nam tập III (đề tài cấp Bộ )

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa, ,NGUYỄN TÀI THƯ (Chủ nhiệm), ,...