Dữ liệu đề tài

DHH2018-07-35

Diễn ngôn lớp học của giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quỳnh Như

B2017-DHH-46

Tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đến hoạt động dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Nguyên Ái (Chủ nhiệm), Trần Quang Ngọc Thúy, Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Cẩm Tú

DHH 2014-07-16

Nghiên cứu về thực trạng kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ trẻ em tại các trường tiểu học thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ nhiệm)

DHH2012-07-04

Nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ GD-ĐT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Tuyết Nhung