Dữ liệu đề tài

DHH2019-10-14

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn, Châu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Minh Tuấn

DHHInnovation2016

Xây dựng bài giảng video và triển khai bài giảng trên hệ thống classroom - bước đầu chuẩn bị cho lớp học đảo ngược - Flipped classroom

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn

NN-NCCBWUR179

Pro-poor direct and indirect impacts of handicraft-based tourism. The case of Thua Thien Hue province, Vietnam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL005

Phân tích nhu cầu đối với sản phẩm du lịch đầm phá dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03-2010

Phân tích nhu cầu đối với sản phẩm du lịch đầm phá dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn

DP-DT2009-KX.04

Nghiên cứu, thử nghiệm một số tour du lịch dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn