Dữ liệu đề tài

DHH

Dự báo lạm phát Việt Nam dựa trên mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm, Trịnh Văn Sơn

DHH

Hoàn Thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, Trịnh Văn Sơn (Chủ nhiệm), Hoàng Quang Thành, Nguyễn Văn Đức

B2009-DHH06-31

Đánh giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn

B2006-DHH06-07

Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn

B2001-12-11

Thực Trạng Và Những Vấn Đề Cơ Bản Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn