Dữ liệu đề tài

DHH2012-09-03

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tằm, Nguyễn Quang Hưng, Trần Hiếu Quang