Dữ liệu đề tài

GV-2020-04-06

Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Hồ Minh Toàn (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Ngọc Nam

CS-GV2020-04-02

Đánh giá của sinh viên đối với việc đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Nam (Chủ nhiệm), Hồ Minh Toàn

DHH 2018-06-53

Phân tích các yếu tố cấu thành Hình ảnh điểm đến Du lịch Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Trần Thị Phước Hà, Hồ Minh Toàn

CS-DTGV 2016 -06 - 13

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thị Thu Hương, Hồ Minh Toàn

DHH2013-06-22

Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Thu Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lệ Hương, Hồ Minh Toàn, Trần Thái Hòa

CS-DT

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Minh Toàn (Chủ nhiệm)