Dữ liệu đề tài

GV-2020-04-06

Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Hồ Minh Toàn (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Ngọc Nam

CS-GV2020-04-02

Đánh giá của sinh viên đối với việc đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Nam (Chủ nhiệm), Hồ Minh Toàn

DHH 2018-06-53

Phân tích các yếu tố cấu thành Hình ảnh điểm đến Du lịch Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Trần Thị Phước Hà, Hồ Minh Toàn

DHH

Phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất vùng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Triệu Huy (Chủ nhiệm), Hồ Minh Toàn, Hoàng Hữu Trung, Nguyễn Việt Anh

CS-DTGV 2016 -06 - 13

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thị Thu Hương, Hồ Minh Toàn

DHH2013-06-22

Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Thu Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lệ Hương, Hồ Minh Toàn, Trần Thái Hòa

CS-DT

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Minh Toàn (Chủ nhiệm)