Dữ liệu đề tài

CS-DT

Phân tích mối quan hệ giữa du lịch và tăng trưởng kinh tế- Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu

CS-DT

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hồng Hiếu (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Yến, Trần Huỳnh Quang Minh

DHH

Ước lượng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình Solow mở rộng

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Châu, Lê Nữ Minh Phương, Trần Hồng Hiếu, Trần Công Dũng, Hoàng Thị Liễu

CS-DT

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA FDI, THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL BOUNDS TESTS

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm)