Dữ liệu đề tài

CS-DTT12-TN-07

Các giải pháp an ninh trên hệ thống mạng máy tính Trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trọng An (Chủ nhiệm), Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Vĩnh Trung