Dữ liệu đề tài

DHH2023-01-205

Vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội đối với sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Nguyễn Hữu An (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân

DHH2022-01-196

Việc làm của lao động nữ thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú tại thành phố Huế trong bối cảnh đaị dịch Covid-19: Những biến đổi và cách ứng phó

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Đoàn Lê Minh Châu