Dữ liệu đề tài

DHH 2019-01-160

Biến đổi văn hóa - xã hội của cư dân vạn đò trên sông Hương tại các khu tái định cư ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trương Tuấn Vũ

CS-DT1203

Vai trò của cộng đồng người Hoa trong nền chính trị Cộng hòa Indonesia (1950-1998)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tuấn Vũ (Chủ nhiệm)

DHH2014--01-63

Các khuynh hướng trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philiippines và Indonesia từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Trương Tuấn Vũ, Hoàng Thị Anh Đào

DHHDT2013

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống G.Bush (2001 - 2009)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Thịnh, Trần Thị Hợi, Nguyễn Hoàng Linh, Mai Thúy Bảo Hạnh, Trương Tuấn Vũ