Dữ liệu đề tài

CS-DT-T.20-TN-09

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Tấn, Võ Phước Thăng

DHH2018-03-109

Xây dựng hệ khuyến nghị hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trên cơ sở khai thác các CSDL trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Dũng, Trần Hoài Nhân, Võ Phước Thăng