Dữ liệu đề tài

B2018-DHH-61

Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình - Trị - Thiên.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Lê Năm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Đăng Độ, Lê Văn Tin, Lê Anh Toại, Nguyễn Thị Lan Hương

DHH2014-02-55

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Trần Trọng Tấn, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thị Lan Hương