Dữ liệu đề tài

DHH2023-10-34

Ảnh hưởng của lễ hội địa phương đối với bản sắc cộng đồng: Trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

QT-DA

Tourism Value Chain Governance for Sustainability: A Cross-Country Comparative Study

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

CS-DT-TDL.GV2022-02-13

Nhận thức của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh về kết quả ứng dụng phương pháp học tập trải nghiệm tại Trường Du Lịch - Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

CS-DT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khách sạn của khách du lịch gia đình khi đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đoàn Lê Diễm Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Đinh Thị Khánh Hà

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa vốn xã hội và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

DHH

Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

CS-DTKDL-29E-2016

Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị của làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-09-2015

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm)