Dữ liệu đề tài

T2019-239-GD-NN

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng E-learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Trần Thị Xuân (Chủ nhiệm), Đoàn Minh Triết