Dữ liệu đề tài

DHH2021-0698

Đánh giá mức độ đáp ứng công việc sau khi ra trường của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thanh, Dương Thị Thu Châu