Dữ liệu đề tài

QT-DA

Sustainable Solid Waste management and Policies

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thanh Đức, Lê Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Phương Quý, Lê Đình Huy, Hoàng Thị Thái Hòa, Vệ Quốc Linh

QT-DA1701

Canh tác nông nghiệp bền vững

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy

QT-DA1601

Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Tùng Đức, Lê Văn Bảo Duy