Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-115

Các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm, Văn Thị Thanh Nhung, Hồ Quang Chính, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My, Nguyen Tham (Chủ nhiệm)

DHH2008

Tăng cường năng lực cho giảng viên đại học sư phạm về đổi mới PPDH các môn học lớp 12 phân ban

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Công Triêm, Nguyễn Hữu Ân, Võ Trọng An, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My