Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình, Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm)

KHCN2022 -PY01

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thuỷ vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình

TTH.2021-KC.04

Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thái Long, Trần Thúc Bình, Lương Quang Đốc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Đat, Võ Văn Quý

KHCN 2021 - 01GL

Nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Đình Ba, Nguyễn Hải Phong, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung, Nguyễn Phúc Khoa

DHH2018 – 01 - 131

Điều tra, đánh giá đa dạng động vật không xương sống thủy sinh cỡ lớn ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Trần Văn Giang, Võ Văn Quý

DHH2018-01-126

Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng của các rô phi vằn (Oroochromis niloticus) và đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người tiêu thụ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Trí (Chủ nhiệm), Lê Thị Nam Thuận, Võ Văn Quý, Nguyễn Hải Phong