Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Hải (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

CS-DTDHNL2017N

Nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng đất nhiễm chất độc đioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và đề xuất giải pháp quản lý

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quốc Nõn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)