Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu mức độ chênh lệch giữa giá đất thị trường với giá đất nhà nước quy định trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng

CS-DT

Nghiên cứu giá đất ở đô thị theo hướng tiếp cận lý thuyết Vị thế - Chất lượng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng

DHL2021-TND.04

Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của đô thị thành phó Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Tiệp

CS-DT

Thực trạng thị trường bất động sản công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng

CS-DT

Ứng dụng GIS và viễn thám để theo dõi thời vụ trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm), Trịnh Ngân Hà

CS-DT

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Nhật Linh

CS-DT-DHH2018-02-107

Ứng dụng viễn thám kết hợp với thiết bị bay không người lái thành lập bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Trịnh Ngân Hà, Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải

CS-DTDHNL201801

Đánh giá hiện trạng phục vụ quy hoạch bảo tồn đất ngập nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế: trường hợp nghiên cứu tại vùng cửa sông Ô Lâu – phá Tam Giang

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quốc Nõn (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nhật Linh

CS-DTDHNL2018-1

ỨNG DỤNG GIS VÀ PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẤT BỐ TRÍ ĐẤT Ở PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn

CS-DTDHNL-2017

Ứng dụng kỹ thuật phân loại ảnh viễn thám theo phương pháp định hướng đối tượng nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất do quá trình đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm)