Dữ liệu đề tài

GDQPAN2021-01

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến

GDQPAN 2020 - 02

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến (Chủ nhiệm)

CS-DT

Biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên trong học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo viên
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần công tác quốc phòng an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Tô Thị Linh (Chủ nhiệm), Trần Văn Tiến