Dữ liệu đề tài

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Minh Trí, Lương Quang Đốc

DHH2018-01-129

Chế tạo vật liệu hạt cacbon nanô và ứng dụng nhuộm tế bào

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Diệu Hiền, Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà

CS-DT-DHKH-2005

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của tôm càng xanh trong điều kiện nuôi thí nghiệm

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Chế Thị Cẩm Hà