Dữ liệu đề tài

B2021

Nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn vật liệu địa phương tỉnh Quảng Nam làm cốt liệu nhỏ thay thế cát sỏi lòng sông phục vụ sản xuất bê tông và vữa xây dựng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Hoàng Hoa Thám, Hồ Trung Thành, Lê Duy Đạt, Nguyễn Thị Lệ Huyền

CS-DT2587

Nghiên cứu ảnh hưởng của gellan gum lên độ bền kháng nén của đất sét bentonite

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Thị Phương An (Chủ nhiệm), Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

QT-DA

Investigating the applicability of gellan gum/bentonite mixture in hydraulic barriers

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Thị Phương An (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

B2011-DHH02

Nghiên cứu hiện tuợng xói lở, bồi lấp bờ sông và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp ở khu vực Trung Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phương An

QT-DA

Using gellan gum - soil as hydraulic barriers

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Thị Phương An (Chủ nhiệm), Trần Thanh Nhàn, Lê Văn Tuấn