Dữ liệu đề tài

DP-DTTP_QN

Nghiên cứu, biên soạn địa chỉ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Phạm Phú Phong, Lê Cảnh Vững, Ngô Đức Lập, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Nguyện, Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Việt, và nkkk

B2009-DHH-01-82

Tư tưởng chính trị của vua Minh Mệnh trong “Minh Mệnh chính yếu”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cảnh Vững