Dữ liệu đề tài

ĐTCN.01/17

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội”;

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Ngô Thị Bảo Châu

QT-DA2006-01-03(VNM06)

Dự Án ASEAN (ASEAN Regional Centre For Biodiversity Conservation - Arcbc): “Nghiên cứu đa dạng côn trùng của Vườn Quốc Gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

B1999-DHH01-07

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh lý sinh sản và thử nghiệm các biện pháp phòng trừ sinh học loài xén tóc (pachyteria sp) hại cây hồng xiêm ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

B2012-03-05

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật Hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà

DP-DTSKHC-QN-2011

Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững vùng núi Cao Muôn - Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn

DP-DT07/2010/HĐ-ĐTĐTCB

Điều tra, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dựng khu bảo tồn gắn với du lịch sinh thái bền vững

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý; Lê Thị Thanh; Nguyễn Xuân Ngọc; Trương Công Hải

DP-DT-Kontum-2001

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Thái Và Đề Xuất Mô Hình Nuôi Thủy Sản Ở Vùng Hồ Thủy Điện Yaly, Tỉnh Kon Tum (năm 2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Minh Trí, Lê Trọng Sơn

NN-NCCB1996-01-01

Nghiên cứu các giải pháp khôi phục và bảo vệ đa dạng sinh học vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

Nghiên Cứu Áp Dụng Chế Phẩm Vi Nấm Phòng Chống Mối Phá Hại Khu Di Sản Văn Hoá Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

Nghiên Cứu Đa Dạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Côn Trùng Ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn