Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Một số thuật toán tổ hợp về toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (accepted)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Ngọc Thuỷ
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/backup/index.php

2588-1175

Toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (accepted)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/about

1311-9702

Investigation dense family of closure operations

Cybernetics and Information Technologies, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), J. Demetrovics , Vũ Đức Thi, Nguyễn Ngọc Thuỷ
Liên kết: https://cit.iict.bas.bg/CIT-2022/CIT-2022-3.html

2354-0842

Bài toán NP-đầy đủ của toán tử bao đóng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Việt Khoa
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/backup/jos_numbers.php?number_id=41

1726-3255

Some combinatorial characteristics of closure operations

Algebra and Discrete Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Vũ Đức Thi
Liên kết: https://admjournal.luguniv.edu.ua/index.php/adm/issue/view/69

2354-0842

Một số kết quả về hàm chọn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/backup/jos_numbers.php?number_id=26

1300-0632

A model of QoS differentiation burst assembly with padding for improving the performance of OBS networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: https://doi.org/10.3906/elk-1710-45

2588-1175

MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/article/view/4619

2588-1175

Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/issue/view/134

1300-0632

A model of optimal burst assembly for delay reduction at ingress OBS nodes

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issue.htm?id=3121

Some observations on representation of dependency degree k

Proceedings of the 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017, Publisher: IEEE), 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Long Giang
Liên kết: https://doi.org/10.1109/KSE.2017.8119427