Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI TẠI XÃ THƯỢNG LỘ, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Mai Văn Chân, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Hà Công Nhân, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM

1859-1612

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG NHẰM GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đào Thị Thanh Hiền (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM, Đỗ Mạnh Tôn

Một số giải pháp khai thác tiềm năng du lịch làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hương, Bùi Ngọc Thanh Tâm