Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số giải pháp khai thác tiềm năng du lịch làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hương, Bùi Ngọc Thanh Tâm