Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

Lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học nhập môn lập trình cho sinh viên

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/TCKH-DHH/article/view/69101

0868-3719

LỰA CHỌN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)

1360-2357

Does evaluating peer assessment accuracy and taking it into account in calculating assessor’s final score enhance online peer assessment quality?

Education and Information Technologies, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SSCI
Tác giả: Loc Phuoc Hoang (Chính), Hieu Thanh Le, Hung Tran Van (Chính), Thanh Chi Phan, Duc Vo Minh, Phuong Le Anh, Dung The Nguyen, Chakrit Pong-inwong
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10763-1

2395-4396

ASSESSING THE COMPETENCE OF TECHNOLOGY INTEGRATION IN TEACHING OF THE TEACHERS OF THE PROVINCES IN THE CENTRAL COASTAL REGION AND CENTRAL HIGHLANDS OF VIETNAM, BASED ON THE TPACK FRAMEWORK

Tạp chí Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha., 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)
Liên kết: http://ijariie.com/Currentissue.aspx

2354-1075

Mô hình bồi dưỡng giáo viên với hình thức B-learning nhằm nâng cao năng lực tích hợp công nghệ trong dạy học

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?volumeid=226

0868-3719.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN, DỰA TRÊN KHUNG TPACK

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính), Trần Thị Hằng, Ngô Tứ Thành
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=6010

1859-1612

Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khung TPACK trong dạy học tích hợp công nghệ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx#

Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của khung tpack cho tích hợp công nghệ trong dạy học

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/200

978-602-462-248-0

REGULAR TRAINING FOR TEACHERS IN THE FORM OF B-LEARNING AND IMPROVING THE COMPETENCE OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING OF TEACHER

PROCEEDINGS THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018), ISBN 978-602-462-248-0. www.mncpublishing.com, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VỚI HÌNH THỨC B-LEARNING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC - MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính)

Competency Based Learning with B-learning Model

International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 2, February-2018, ISSN 2229-5518, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chính), Ngô Tứ Thành