Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thử nghiệm tạo chế phẩm vi khuẩn cố định nitơ và đánh giá hiệu quả của chế phẩm đến một số chỉ tiêu sinh lí hóa sinh của rau màu

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Ảnh hưởng của sự lây nhiễm vi khuẩn phân giải cellulose vào đất đến một số chỉ tiêu sinh lí của giống lúa Khang Dân

Tạp chí Sinh học/Academia Journal of Biology, 2005
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Trương Văn Lung, Nguyễn Anh Dũng

Bước Đầu Tìm Hiểu Vi Khuẩn Cố Định Nitơ Trong Đất Trồng Lúa Ở Thừa Thiên Huế

Tạp Chí Sinh Học, 25 (1a), Tr.164 - 168, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Ảnh Hưởng Của Việc Lây Nhiễm Vi Khuẩn Cố Định Nitơ Đến Năng Suất Và Phẩm Chất Của Hạt Gạo Khang Dân Và Ir 1749

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Huế. Tập 2, Số 13, Tr. 39-45, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Ảnh Hưởng Của Sự Lây Nhiễm Vi Sinh Vật Phân Giải Xenluloza Vào Đất Đến Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lí - Hoá Sinh Của Cây Lúa Khang Dân Và Ir 1749

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Huế. Tập 2, Số 13, Tr. 35-39, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Nấm Sợi Phân Giải Phôtpho Khó Tan Đến Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lí Và Sinh Hóa Của Lúa Khang Dân Và Ir 17494. Báo Cáo Khoa Học

Chương Trình Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Quốc Gia KHCN - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường - Hội Công Nghệ Sinh Học Việt Nam. NXB Khoa Học & Kĩ Thuật, Hà Nội, Tr. 308-312, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan