Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên Cứu Vi Khuẩn Phân Giải Phôtpho Trong Đất Ở Thừa Thiên - Huế

Tuyển Tập Công Trình Hội Thảo Đa Dạng Sinh Học Bắc Trường Sơn (Lần Thứ II). NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Tr. 77- 80, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Hệ Vi Sinh Vật Có Khả Năng Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thông Tin Khoa Học Của Các Trường Đại Học, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Hà Nội, Tr. 117- 120, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Bước Đầu Nghiên Cứu Vi Khuẩn Azotobacter Trong Đất Gò Đồi Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Báo Cáo Khoa Học

Chương Trình Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Quốc Gia KHCN -02 - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường - Hội Công Nghệ Sinh Học Việt Nam, NXB Khoa Học & Kĩ Thuật, Hà Nội, Tr. 406 - 411, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Tuyển Chọn Một Số Chủng Xạ Khuẩn Có Khả Năng Phân Giải Xenluloza Từ Mùn Rác

Báo Cáo Khoa Học. Chương Trình Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Quốc Gia KHCN -02 - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường - Hội Công Nghệ Sinh Học Việt Nam, NXB Khoa Học & Kĩ Thuật, Hà Nội, Tr. 177 - 182, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Một Số Đặc Tính Sinh Học Của Enzyme Cellulase Tách Từ Xạ Khuẩn Ưa Nhiệt Streptomycetes

Phụ Trương Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học. Tập 1, Số 10, Tr. 54- 58, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Đến Khả Năng Sinh Tổng Hợp Xenlulaza Ở Vi Khuẩn Phân Lập Tại Thừa Thiên - Huế

Tạp Chí Sinh Học, Hà Nội. Tập 20, Số 2, Tr. 140 - 143, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Phân Lập Và Tuyển Chọn Xạ Khuẩn Ưa Nhiệt Có Khả Năng Phân Giải Xenluloza Từ Một Số Nguồn Cơ Chất

Tạp Chí Sinh Học, Hà Nội. Tập 20, Số 2, Tr. 137 - 139, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Phân Lập Và Tuyển Chọn Các Chủng Vi Khuẩn Có Khả Năng Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phụ Trương Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học.tập 1, Số 10, Tr. 49- 53, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Tìm Hiểu Khả Năng Phân Giải Cellulose Của Xạ Khuẩn Ưa Nhiệt Actinomycetes Phân Lập Từ Một Số Nguồn Cơ Chất

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học, Tập 2, Số 10, Tr. 66 - 70, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Tìm Hiểu Khả Năng Phân Giải Các Phế Phụ Phẩm Cellulose Của Vi Sinh Vật

Báo Cáo Khoa Học Tại Hội Thảo Về Quản Lý Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Ở Bình Trị Thiên, Huế, III, Tr.19, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan