Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-3409

Nhận thức của giáo viên tiếng Anh tiểu học về diễn ngôn lớp học

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Võ Thị Liên Hương

2525-2674

EFFICIENCY OF THE ‘MEMRISE’ MOBILE APPLICATION IN VOCABULARY LEARNING OF EFL STUDENTS

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Liên Hương

1859-2503

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH BIÊN DỊCH TIẾNG ANH VỀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC DỊCH TRONG THỰC HÀNH TÁC NGHIỆP

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chính)

1327-774X

Responding to Informational Inaccuracy in Family Talk: A Vietnamese Ethnopragmatic Perspective

The Internet Journal Language, Culture and Society, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chính)

1839-9053

Conceptualising Social Categories in Vietnamese Interpersonal Relationships: A Folk Perspective

International Journal of Innovative Interdisciplinary Research, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chính)

Một số vấn đề về ngôn ngữ SMS của giới trẻ

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Phước, Võ Thị Liên Hương

LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF REQUESTS: SOME IMPLICATIONS FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chính)