Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9678

Boosting Prediction of Protein-Protein Interactions using Word Embbedding Techniques

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hoài Nhân (Chính), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Tương Tri, Trương Khánh Duy, Bùi Đức Hạnh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn

Application of ICT in Teaching and Learning in Vietnam Universities of Education – Benefits, Situations and Solutions

Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014,Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Trần Hoài Nhân, Phan Hoàng Hải, Nguyên Thị Phương Liên