Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

e-ISSN 2522-7971

A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam

APN Science Bulletin, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Võ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://doi.org/10.30852/sb.2022.1938

2588-1299

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/tap-chi-so-9.13.pdf

Stakeholders' perceptions and responses to climate change impacts on agricultural sector in mountainous areas of Thua Thien Hue province

Tạp chí Vietnam Social Sciences, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Tiến Dũng

16129830

Perceptions and Practices of Pesticides Safety Measures of Rice Farmers in Central Region, Vietnam

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Tiến Dũng, Mainul Hasan
Liên kết: https://doi.org/10.17170/kobra-202203085852

1879-4238

Understanding farmers’ behavior regarding organic rice production in Vietnam

Organic Agriculture, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13165-021-00380-0

1859 - 4581

Nhận diện những thách thức trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2021.aspx