Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Development of traditional handicraft products in Quang Tri province in the context of digital transformation.

Proceedings of The Fifth International Conference in Business, Economics & Finance, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nhiêu Khánh Phước Hải

ISBN: 978-604-965-832-7

Impacts of the Covid-19 pandemic on production and consumption: A case study in traditional bronze casting villages in Thua Thien Hue province

Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa, Nhiêu Khánh Phước Hải

2588-1205

PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Công Định, Nguyễn Lê Hiệp, Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Nữ Sơn Thi

2588–1205

PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN OF SAFE VEGETABLES IN HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nhiêu Khánh Phước Hải, Phan Văn Hòa (Chính)

ISSN 1859-3437

Chuỗi cung ứng rau an toàn tại phường Hương An, phường Hương Chữ, thị xã Hươngg Trà, tỉnh Thừa thiên Huế

Tạp chí Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Nhiêu Khánh Phước Hải, Phạm Thị Diệu Linh
Liên kết: https://dised.danang.gov.vn/62-34-526/Tap-chi-so-107/2018.aspx