Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-965-832-7

Impacts of the Covid-19 pandemic on production and consumption: A case study in traditional bronze casting villages in Thua Thien Hue province

Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa, Nhiêu Khánh Phước Hải

2588-1205

PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Công Định, Nguyễn Lê Hiệp, Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Nữ Sơn Thi
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6634

2588–1205

PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN OF SAFE VEGETABLES IN HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nhiêu Khánh Phước Hải, Phan Văn Hòa (Chính)

ISSN 1859-3437

Chuỗi cung ứng rau an toàn tại phường Hương An, phường Hương Chữ, thị xã Hươngg Trà, tỉnh Thừa thiên Huế

Tạp chí Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Nhiêu Khánh Phước Hải, Phạm Thị Diệu Linh
Liên kết: https://dised.danang.gov.vn/62-34-526/Tap-chi-so-107/2018.aspx