Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Tax compliance of small and medium enterprises: A case study in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đăng Hào, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6273

20711050

Adapting to climate extreme events based on livelihood strategies: evidence of rural areas in Thua Thien Hue province, Vietnam

Sustainability, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Philippe Lebailly
Liên kết: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10498

2146-4138

The Evolution of Migration: The Case of Coastal Sandy Zone in Thua Thien Hue Province, Vietnam

International Journal of Economics and Financial Issues, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Philippe Lebailly, Nguyễn Đăng Hào, Ho Thi Minh Hop, Đào Duy Minh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.32479/ijefi.8134

2146-4138

The Dynamics of Livelihood Vulnerability Index at Farm Household Level: An Empirical Analysis of the Coastal Sandy Zone in Thua Thien Hue Province, Vietnam

International Journal of Economics and Financial Issues, 2019
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Phllippe Lebailly, Nguyễn Đăng Hào, Ho Thi Minh Hop, Phillippe Burny
Liên kết: https://doi.org/10.32479/ijefi.8250

1911-2017

An Economic Analysis of Traditional Agriculture products: The Case of Chicken in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Asian Social Science, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thanh Long (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Thi Minh Hop Ho, Philppe Burny, Thomas Dogot, Philippe Lebailly
Liên kết: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/0/40887

The dynamic change of livelihood capitals of the coastal sandy zones in Thua Thien Hue province

HUE PET 2019, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Duy Minh, Nguyễn Đăng Hào, Phillippe Lebailly

ISSN 2588-1205

Organizational culture of enterprises in Thua Thien Hue province with Denison model.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hương Xuân (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Tài Phúc

ISBN 978-604-84-2715-3

Văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo mô hình của Denison

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Khoa học và kinh doanh lần thứ VII Comb 2018, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Hương Xuân (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Tài Phúc

2071-1050

One Village One Product (OVOP)—A Rural Development Strategy and the Early Adaption in Vietnam, the Case of Quang Ninh Province

Sustainability, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Long Hoang Thanh (Chính), Linh Ta Nhat, Hao Nguyen Dang, Thi Minh Hop Ho, Philippe Lebailly
Liên kết: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4485/htm

A review of One Village One Product (OVOP) – Rural development strategy and the early adaption in Vietnam, the case of Quang Ninh province

International Conference on Public Economic Theory, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thanh Long (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Philippe Lebailly