Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Nhận biết, kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan

1757-4323

Tax service quality for enterprises: Development of a valid measurement scale (Scopus/ESCI, Q2)

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Âu Thị Nguyệt Liên (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Hương Lan
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-01-2021-0033/full/html

2588-1205

Chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6051

2588-1205

Exploitation of Spiritual Tourism in THua Thien Hue province, Vietnam: A perspective from tourism companies

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/5126

Giá trị cảm nhận của du khách đối với dịch vụ du lịch hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)

978-604-946-484-3

The development of Spiritual Tourism in THua Thien Hue province, Vietnam

International Conference Proceedings New Tourism: Local to Global Initiatives, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2020/7/KY_YEU_HOI_THAO_2018.pdf

2167-9606 (print) 2167-9614 (online)

Moderating Effect of Website type in the relationship between Trust and Consumers' Intention to use Online shopping

American Journal of Business and Management, 2014
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
Liên kết: https://pdfs.semanticscholar.org/0501/d264c366620cf98b8a6898fcaefa8ec6408d.pdf

1833-3850

Vietnamese Consumers' Intention to use Online shopping: The role of Trust

International Journal of Business and Management, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
Liên kết: https://pdfs.semanticscholar.org/78cd/9f9f31dcc4be0632097b35041157a1c5c408.pdf

2186-8484 (print) 2186-8492 (Online)

Vietnamese Consumers' Intention to Online shopping adoption: A qualitative Approach

Asian Journal Social Sciences & Humanities, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
Liên kết: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(3)/AJSSH2013(2.3-47).pdf