Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Entrepreneurial orientation, knowledge acquisition and collaborative performance in agri-food value-chains in emerging markets

Supply Chain Management - AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Truong Quang Dung (Chính)
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-09-2019-0327/full/html

Quality of linkages between pepper households and buyers in Quang Tri province, Vietnam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2016
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Quang Dũng (Chính), Trần Hạnh Lợi
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep--phat-trien-nong-thon-so-14-2016.aspx

Small-Scale Shrimp Grower – Collector Relationships: The Case of Thua Thien Hue Province, Central Vietnam

Aquaculture, Economics and Management, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dung Q. Truong (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13657305.2015.1082117

Mối liên kết giữa hộ trồng cam và người thu mua ở Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Quang Dũng (Chính), Trần Hạnh Lợi, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1013