Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-1350

LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (Chính), Lê Tô Minh Tân (Chính), Trương Chí Hiếu, Phạm Phương Trung
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41

2588-1213

Giải pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Khoa Cương (Chính), Lê Tô Minh Tân

2354-1350

Động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005-2019

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tô Minh Tân, Trương Chí Hiếu (Chính), Phạm Phương Trung
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/54

2588-1213

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của sinh viên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/319884398_NGHIEN_CUU_CAC_NHAN_TO_ANH_HUONG_DEN_QUYET_DINH_LUA_CHON_NGAN_HANG_CUA_SINH_VIEN

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của sinh viên

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, Lê Viết Giáp (Chính)

Determinants of the intention to use internet banking in Hue

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính), Phạm Phương Trung

2588-1213

Determinants of the intention to use internet banking in Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính), Phạm Phương Trung, Lê Viết Giáp
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/276271214_GIAI_PHAP_PHAT_TRIEN_DICH_VU_NGAN_HANG_TRUC_TUYEN_O_THUA_THIEN_HUE/stats