Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

9789749711231

The volatility spillovers between cryptocurrency market and traditional markets

Proceedings of the 2nd National Academic Conference Kalasin University 2023, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Quang (Chính), Lê Tô Minh Tân (Chính)

978-974-9711-23-1

The volatility spillovers between the cryptocurrency market and traditional markets

Social Innovation and Technology for Area Based Development for Sustainable Community Development: SINtech 2023 for ADSCD The 2nd National and International Conference at Kalasin University, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính), Phan Nhật Quang (Chính)
Liên kết: https://conference.ksu.ac.th/en/

9786045578513

Granger-Caused Connectedness Of Exchange Rates - A Case Study Of The Most Globally Traded Currencies

International conference proceedings: Green economic development in Vietnam, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính)

978-604-55-7851

NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam (Chính), Lê Tô Minh Tân, Trần Thái Hòa
Liên kết: https://khoahoc.tmu.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-phat-trien-kinh-te-xanh-o-viet-nam-22892

Tail risk transmission in the foreign exchange market: A quantile Lasso regression approach

Proceedings: Contemporary Financial Management Conference (CFMC 2022), 2022, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính)

978-86-7680-418-4

The Value Relevance of Intangible Assets: Evidence from an emerging market Vietnam

Proceedings: Contemporary Financial Management Conference (CFMC 2022), 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng (Chính), Lê Tô Minh Tân

2354-1350

LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Phương Trung, Nguyễn Mạnh Hùng (Chính), Lê Tô Minh Tân (Chính), Trương Chí Hiếu
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41

2588-1213

Giải pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Khoa Cương (Chính), Lê Tô Minh Tân

2354-1350

Động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005-2019

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tô Minh Tân, Trương Chí Hiếu (Chính), Phạm Phương Trung
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/54

2588-1213

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của sinh viên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tô Minh Tân (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/319884398_NGHIEN_CUU_CAC_NHAN_TO_ANH_HUONG_DEN_QUYET_DINH_LUA_CHON_NGAN_HANG_CUA_SINH_VIEN