Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Barriers and Enablers of Digital Extension Services’ Adoption among Smallholder Farmers: The Case of Cambodia, the Philippines and Vietnam

International Journal of Agricultural Sustainability, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Phanith Chou, Flordeliz B. Dacuyan, Ylva Nyberg, Johanna Wetterlind
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2368351.

2615-9708

Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nông nghiệp của người dân tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/7342

ISSN

TỔNG QUAN VỀ DI CƯ LAO ĐỘNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG DI CƯ Ở VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Hoàng Dũng Hà, Đỗ Thị Hằng , Đặng Ngọc Thi Giang
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/so-2-2024/

2588-1191

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LIÊN KẾT VỚI HỢP TÁC XÃ ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ HOÀ MỸ TÂY, HUYỆN TÂY HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Viết Tuân

0377-2217

Formulation and solution technique for agriculture waste collection and transportation network design

European Journal of Operational Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tran Trung Hieu (Chính), Nguyen Thi Thu Ba, Lê Thị Hoa Sen, Phung Duc Chinh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.08.052

2588-1213

Giải Pháp Thích Ứng Trước Tác Động Đại Dịch Covid-19 Của Người Lao Động Di Cư Khu Vực Ven Biển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Hoàng Dũng Hà, Phạm Trần Kim Chi, Đỗ Thị Hằng

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ lao động di cư trẻ tuổi ở khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Dũng Hà, TSUTSUI Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/tap-chi-so-8.13.pdf

0306-8293

Commercialisation level and determinants of agricultural commercialisation of farmers in the highland of Vietnam

International Journal of Social Economics, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen
Liên kết: https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2022-0161

0134-5486

Insight into the Multidimensional Poverty of the Mountainous Ethnic Minorities in Central Vietnam

Social Sciences (Scopus, ESCI), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Trần Nam Thắng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Jana Mazancova
Liên kết: https://doi.org/10.3390/socsci12060331

1859-4581

Tác động của thương mại hóa nông nghiệp đến môi trường: nghiên cứu trường hợp tại khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Việt Linh, Trần Nam Thắng, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/lists/137?newpaperid=2