Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-2171

Phân tích mối quan hệ giữa người cung ứng đầu vào và người nuôi trồng thuỷ sản tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy
Liên kết: http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4016/pdf

1859-4581

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong tiếp cận thông tin nông nghiệp tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Thùy Linh
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-16-2021.aspx

(0892-0753, E-ISSN: 1521-0421)

Vulnerability of fishery-based livelihoods to climate change in coastal communities in Central Vietnam

Coastal Management, 2021
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Xuân Hồng
Liên kết: http://doi.org/10.1080/08920753.2021.1899927

1254-9839

The importance of climate change awareness for the adaptive capacity of ethnic minority farmers in the mountainous areas of Thua Thien Hue province

Local Environment, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Lê Thị Hồng Phương, Alexandra Winkel, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

1354-9839

The importance of climate change awareness for the adaptive capacity of ethnic minority farmers in the mountainous areas of Thua Thien Hue province

Local Environment, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Le Thi Hong Phuong, Alexandra Winkel, Tran Cao Uy, Le Van Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1886064

1859-0004

Khoảng cách giữa quy định và thực hiện trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.7.pdf

2588-1256

Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Quỳnh Tiến, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Trần Thị Phương Nhi

978-604-320-272-4

Tác động của Biến đổi khí hậu và ứng phó trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Quan điểm của các bên liên quan

Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXII. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Trương Văn Giang, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Tiến Dũng