Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9678

Boosting Prediction of Protein-Protein Interactions using Word Embbedding Techniques

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hoài Nhân (Chính), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Tương Tri, Trương Khánh Duy, Bùi Đức Hạnh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn

978-1-4503-9556-4/21/11

Survey on Internet of Things Data Analytics with Semantic approaches

The 23rd International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2021), November 29–December 01, 2021, Linz, Austria. ACM, New York, NY, USA, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Khánh Duy (Chính), Josef Küng, Hoàng Hữu Hạnh
Liên kết: https://doi.org/10.1145/3487664.3487785

2643-6175

SemIDEA: Towards a Semantic IoT Data Analytic Framework for Facilitating Environmental Protection

IEEE - 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Khánh Duy (Chính), Hoang Huu Hanh, A. M. Tjoa, G. Quirchmayr
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/8905178

978-1-5090-5401-5

A semantic data model for the interpretation of environmental

Seventh International Conference on Information Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Khánh Duy (Chính), G. Quirchmayr, A. M. Tjoa, H. Hoang
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/7926788

PROCESSING RDF QUERIES ON LINKED STREAM DATA

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh (Chính), Trương Khánh Duy, Trần Nguyên Phong

Linked Data Mashups: A Review on Technologies, Applications and Challenges

6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part II. Springer 2014 Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-319-05457-5, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tran Nhat Tuan, Trương Khánh Duy, Hoàng Hữu Hạnh, Lê Mạnh Thạnh

The State of the Art of Semantic Mashups: An Overview on Architectures and Approaches

Proceedings of First Asian Winter School on Information and Knowledge Engineering, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Khánh Duy, Cung Nguyễn Phước Tài, Hoàng Hữu Hạnh