Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISBN: 978-604-85-0946-0

SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc

ISSN 1859-0810

Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Hoàng Trung Kiên