Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2354-0710

Thành phần sâu bệnh hại và hiệu lực của một số thuốc trừ sâu hại chính trên cây đậu tương tại tỉnh Thừa Thiên Huế / Composition pests and efficacy of some insecticides controling major insect-pests on soybean in Thua Thien Hue province

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Phạm Thị Trà Giang, Phạm Văn Cường, Trần Minh Quang, Hồ Công Hưng, Nguyễn Đình Thi, Trần Thế Dân, Nguyễn Hoàng Lan Anh

Khảo sát tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] tại một số vùng sinh thái trồng lạc ở Thừa Thiên Huế

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015. NXB Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), hoàng trọng kháng, Hồ Công Hưng, Hoàng Kim Toản

Khảo sát tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc [Rlstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] tại một số vùng sinh thái trồng lạc ở Thừa Thiên Huế

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015. Nxb. Đại học Huế., 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), hoàng trọng kháng, Hồ Công Hưng, Hoàng Kim Toản

ISSN 1859-1388

Kết hợp công nghệ sinh học và truyền thống trong phục tráng giống lúa địa phương / Application of Rapd combined with traditional techniques in restoration of local rice varieties

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Trọng Lương, Trần Văn Mạnh, Lê Như Cương, Nguyễn Tiến Long, Lê Tiến Dũng (Chính), Hoàng Trọng Kháng, Hồ Công Hưng, Nguyễn Đình Thi

Ứng dụng kỹ thuật RAPD để phục tráng giống lúa địa phương (Hẻo núp) phục vụ sản xuất ở vùng đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2010
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Ngọc Truyền, Hồ Công Hưng

Effects of rate and type of organic amendments on growth and yield of mustard, lettuce in the coastal area of Vinh Phu commune, Phu vang district, Thua Thien Hue province

Proceedings of international workshop in Improving food crop productivity in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province, Central Vietnam. Hue University Publishing House, 2009
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Trọng Kháng, Hồ Công Hưng, Phạm Khánh Từ
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/