Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1056-7941

An Evaluation of Primary English Textbooks in Vietnam: A Sociolinguistic Perspective

TESOL Journal, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Cẩm Tú (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tesj.309

1859-1612

Integrating service learning activities into the english major undergraduate curriculum at Hue university of foreign languages

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính), Đặng Thị Cẩm Tú

1362-1688

Comparing the effectiveness of phrase-focused exercises: A partial replication of Boers, Demecheleer, Coxhead, and Webb

LANGUAGE TEACHING RESEARCH, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Đặng Thị Cẩm Tú, Frank Boers (Chính), Brian Strong
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362168816651464?journalCode=ltra

Trường từ vựng "tình yêu" từ các bài hát về tình yêu đôi lứa trong tiếng Anh và tiếng Việt giai đoạn nửa sau thế kỉ XX

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Cẩm Tú, Lê Thị Tuyết Sương, Nguyễn Thị Thanh

1859-1388

Exploring the Similarities and Differences between English and Vietnamese Cultures through some of the Two Nation's Typical Fairy Tales

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính), Lê Thị Diệp Hương, Hoàng Phương Trang Nhung, Đặng Thị Cẩm Tú